چطور از کیش کالا وارد کشور کنیم

ساخت وبلاگ
چکیده : صادرات کالاهای ساخته شده در کیش ،  اعم از اینکه مواد اولیه استفاده شده درآنها از منابع داخلی یا خارج... با عنوان : چطور از کیش کالا وارد کشور کنیم بخوانید :

صادرات ات کالا از چین" src="http://tarkhiskara.com/wp-content/uploads/2017/07/%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%DA%86%DB%8C%D9%86.jpg" alt="واردات کالا از چین"/>

 

2 . صادرات کالاهای تولید شـده در کیش ، به داخل بر اساس ارزش افزوده از پرداخت حقوق گمرکی معاف می باشد و تنها برای آن بخش از مواد اولیه و قطعات وارداتی که در تولید نهایی مورد استفاده قرار گرفته است عوارض مربوطه منظور خواهد شد.

3 . صــاردات کالاهای خارجی اعم از مصرفی ، ماشـین آلات و مواد اولیه به سـرزمین اصلی مجاز می باشد اما ترخیص آنها منوط به رعایت مقررات عمومی صـادرات واردات کشور میباشد .

4 . صادرات کالاهای ساخت داخل کشور از منطقه آزاد کیش به کشورهای خارجی مستلزم رعایت مقررات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد .

5 . خروج کالاهایی که ازنقاط مختلف کشور به منظور تعمیر یا تکمیل بصورت موقت وارد جزیره میشوند مجاز بوده و در اینحالت بابت ارزش دســتمزد عملیات انجام شده ویا تعمیر و تکمیل مبلغی مطالبه نخواهدشد،و تنها برای قطعات و لوازمی که تعویض یا اضافه شده اســت حقوق گمرکی و ســود بازرگانی طبق مقــررات عمومی صادرات و واردات کشور منظور خواهد شد .

6 . خروج کالاهای که برای تعمیر و یا تکمیل صورت می گیرد آزاد است و هنگام بازگرداندن آنها عوارض بندری و فرودگاهی مطالبه نخواهد شد .

 

 

تسهیلات برای واردکنندگان کالا به کیش :

 

 

واردات هر نوع کالا به منطقه آزاد کیش ( به جز کالاهایی که به موجب شـرع مقدس اسلام یا براساس مقررات ویژه منطقه غیرمجاز شناخته شده اند ) آزاد است.

 

 واردات کالا شامل شرایط زیر میباشد :

1 .  لوازم و مصالح ساختمانی با تشــخیص و صلاحدید سازمان از پرداخت عوارضگمرکی معاف میباشند .

2 .  ماشــین آلات ، مواد اولیه و لوازم یدکی واحدهای تولیـدی و صنــعتی از حقوق گمـرکی معاف میباشد .

3 .  سایر کالاها ملزم به پرداخت عوارض گمرکی می باشد و در صورت ترانزیت و یا صدور مجدد 0/3درصد  ارزش کالا باید به عنوان هزینه خدمات پرداخت شود.

4 . واردات کالا برای نگهـداری موقت در انبارهای مخصــوص منطقه برای مدت مشخص مجاز میباشد .

5 .  واردات کالاهای تولید شده در مناطق آزاد ایران به منطقه آزاد کــیش مشـمول تخفیف 50% در عوارض گمرکی می باشد.

 

 

 

 

  تعرفه های عوارض گمرکی در کیش

 

 

  کالاهای مصرفی در کیش: بین 2% تا7%

  کالاهای بازرگانی          :بین 3% تا20%

 

مقررات پولی بانکی در منطقه آزاد کیش :

تاسیس بانکها و موسسات اعتباری

 

1 بانکـها و موسســات اعتباری می توانند با ســرمایه ایــرانی و یا خارجی و یا بـا مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه آزاد کیش به ثبت برسند.

2 . تاسیس بانک ، موسسه و افتتاح شعب بانکها و موسسات ایرانی یا خارجی در منطقه آزاد کیــش ، موکول به پیشنهاد سـازمان منطقه آزاد کیـش،صدور مجوز تاسیس از طرف بانک مرکزی و ثبت در منطقه آزاد کیش است .

3 . تاسیـس دفاتــر نمایندگی بانکــها و موسســات ایرانی یا خارجی موکـــول به موافقت سازمان منطقه آزاد کیش، اخذ تاییدیه بانک مرکزی در مورد مسـئول  دفتــر نمایندگی و ثبت در منطقه آزاد کیـش است . این دفاتر مجـاز به انجــام  هیچگونه معاملات و عملیات بانکی نمی باشند.

4 . ســرمایه بانکها و موسســات می تواند تا 100 درصـد متعلق به اتباع خارجی یا ایرانی و یا ترکیبی از این دو باشد .

5 . واحد های بانکی در منطقه آزاد کیـش می توانند بر حسـب مجوز دریافتی به بانکــداری برون مـرزی اشتـغال ورزند . واحدهــای بانکی برون مرزی از انجــام عملیــات و معاملات به ریال ایـران ممنوع هســتند و باید معاملات و عملیــات خود را منحصرا" با پولهای خارجی انجام دهند .

6 . تاسـیس بانک یا موسسه در منطقه بصورت شـرکت سهامی عام یا خاص با ســهام با نام طبق مقـررات مندرج در لایحه اصــلاح قسـمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مجاز است . 


 

حداقل سرمایه واحد های بانکی در منطقه آزادکیش به شرح ذیل تعیین  شده است :

 

 

  1 . واحد های بانکی غیر برون مرزی

        برای بانک : حداقل 35 میلیارد ریال.

        برای موسسـه اعتباری : حداقل 15 میلیارد ریال.
        برای شـــعبه بـانک یا موسسـه اعتبــاری خارجی : حداقــل 10میلیــارد ریال.

 

   2 . واحد های بانکی برون مرزی :


          بانک : حداقل 10 میلیون دلار ک

          برای موسسه اعتباری : حداقل 5 میلیون دلار.

          برای  شعبه یا موسسه اعتباری خارجی : 3 میلیون دلار
 

صرافی

طبق دستورالعمل اجرائی عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی ، تاسیس صرافی در منطقه آزاد کیش منوط به پیشنهاد سازمان و صدور مجوز بانک مرکزی است. ضمناً تاسیس صرافی منحصرا" بصورت شرکت تضامنی مجاز است و حداقل سرمایه پرداخت شده صرافی ها معادل پانصد میلیون ریال است .

 

فعالیت های ارزی در منطقه آزاد کیش

 

 

  1. خرید و فروش کلیه ارزها در مقابل ریال یا سـایر ارزها و کلیه معاملات و نقل و انتقــالات ارزی در منطقــه آزاد کیـش توسط اشــخاص حقیقی و حقوقی آزاد است .

 2 . نقل و انتقال کلیه ارزهای خارج از کشور به منطقه آزاد کیش و از منطقه آزاد کیش به سایر مناطق آزاد کشـــور و خارج از کشور آزاد اســت . نقل و انتقــال ارز به هر شــکلی از منطقه آزاد به ســایر نقاط کشور و بالعکس تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود .

 3. نــرخ خرید و فروش ارزها و همچنین تبدیل آنها به ریال در منطقه آزاد کیش بر اساس عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می گردد .

 4 .معـاملات کلیه واحدهــای بانکی در منطقـــه به ریال ایرانی مشــمول مقررات  قانون عملیــات بانکی بدون ربا خواهد بود . این بانکها در معاملات ارزی خود مجاز به رعایـت رویه های بین المللی بانکی هستند.

 5 .موسســات اعتبــاری ، مجاز به افتتاح حســابهای قرض الحسـنه جاری و یا حســابهای دیگـر ، به ریال و ارز که برداشـت از آنها با چک امکان پذیر است نمی باشند .

  6 .واحدهای بانکی می توانند سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری را به تشخیص خود تعیین و بر اساس قراردادهای منعقده با سپرده گذاران ،در فواصل زمانی معین پرداخت نمایند .

 7 . معاملات ارزی واحد های بانکی در منطقه آزاد کـیش تابع مقررات ارزی سایر نقاط کشور نبوده و کارمزد عملیات بانکی ، نرخهای خرید و فروش ارز ،سود تسهیلات اعطایی ،براسـاس شــرایط عرضه و تقاضا در بازار مربوطه وبطور آزادانه تعیین می شود.

 8 . بانکها و موسسات اعتباری مکلفند ضوابط مربوط به نسبت کفایـت سرمایه را که از طــرف بانک مرکزی و با توجه به معیارهای متداول بین المللی اعلام می گردد رعایت نمایند .

واحد های بانکی برون مرزی و واحدهایی که مجوز عملیات ارزی را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز مبادرت ورزند.

 

 

خدمات بانکهای  برون مـرزی و شعب مجاز به انجام عملیــات ارزی :

 

       واحدهـای بانکی برون مـرزی و واحدهایی که مجوز عملیــات ارزی  را از بانک مرکزی دریافت کرده اند می توانند بر اساس رویه های بین المللی بانکی به ارائه خدمات و انجام معاملات به ارز به شرح زیر مبادرت ورزند :

      1 . برقراری روابط کارگزاری با سایر بانکها .

      2 . انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان

      3 . انجام کلیه معاملات مربوط به خرید و فروش ارز به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان

      4 . نگاهداری حسابهای جاری ( به استثنا موسسات اعتباری )

      5 . نگاهداری حسابهای پس انداز

      6 . نگاهداری انواع سپرده های مدت دار با سر رسیدهای مختلف

      7. دریافت انواع وام و اعتبار

      8 .انتشــار ، خرید ، فروش ، پذیره نویســی و نگاهـداری اوراق مشارکت و اوراق قرضــه با تائید بانک مرکزی.

      9 . اعطای انواع وام و اعتبار

     10. خرید  ، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری

     11. انجـام کلیــه امــور مــربوط به اعتبـــارات اســنادی ، بـــروات ، ســفته ها و ضمانتنامه ها

     12. مدیریت داراییــها و انجام خدمات سـرمایه گذاری در اوراق بهادار به حساب مشتریان

     13. انجام کلیه خدمات امانی وسایر امور مدیریتی

     14. انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز

 

مقررات تاسیس مؤسسات بیمه

 

تاسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سـرمایه گذاری ایرانی داخلی و خارجی
و شعب نمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در منطقه آزاد کـیش مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید ذکر این نکته ضـروری است که هر شرکت یا مؤسـسه ای در منطقه آزاد کیش ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همــان منطقه باشد شـرکت ایرانی و ثبت شده در منطقه محسوب می شود.

 

عملیات بیمه وبیمه اتکایی در منطقه آزاد کیش بوسیله موسساتی که بهپیشنهاد سـازمان منطقه آزاد کـیش طبق مقررات این آییــن نامه ازبیـمه مرکــزی ایران مجــوز دریافت داشته و به یکی از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد :

1.  شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی بامشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی یا خارجی که کلیه سهام آن با نام باشد .

2.  مؤسسه نمایندگی و یا کارگذاری بیمه .

    -  تاسیس شعبه توسط مؤسســات بیمه با رعایت مقـررات این آیین نامه و ثبت در منطقه آزاد کیش بلامانع است.

    -  اعطای نمایندگی بیمه به اشــخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصــویب شورایعالی بیمه می رسد امکان پذیر است.

    -  فعالیت شعبه ها و نمایندگیهای مؤسســات بیمه سـایر نقاط کشور در منطقه آزاد کــیش با رعایت مقــررات قانون تاســیس بیمه مرکـزی ایرانوبیمه گری در چهارچوب این آیین نامه و سایر ضوابط حاکم بر مؤسسات مزبور بلامانع است.

    -  مؤسســـاتی که در اجـــرای این آیین نامه اجــازه فعالیت در منطقه آزاد کــیش دریافت می نمایند مجاز به عرضه بیمه برای اشـخاص مقیم ، موضوعات و موارد بیمه موجود در ســایر نقاط کشـور و بیمه حمل و نقل کالای وارداتی به سـایر نقاط کشور که قـرارداد خرید آن درایران منعقد یا اعتبار اسنادی آن در ایران باز شده نمی باشند عملیات بیمه اتکایی از شمول حکم این ماده مستثنی است.

    -  مؤسســـاتی که تنها اجـازه فعالیت بیمه ای مستقیم در منطقه آزاد کــیش را دارندنمیتوانند از مؤسسـات بیمه سایر نقاط کشور بیمه اتکایی قبول نمایند.

    -  صــدوربیمــه نامه توســطمؤسسـات بیمهای مناطــق آزادبرای آن دســته ازموضوعات و موارد بیمه ای که از طرف مؤسسـات بیمه ای فعال در سایر نقاط کشور عرضه نمیشود از شمول این ماده مستثنی است و فهرست این قبیـل موضــوعات و موارد بیمه مجاز در ســایر نقاط کشـور برای مؤسسـات توســط بیمه مرکزی ایران حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این مقـررات تهیه و به سازمانها اعلام می شود . 


برچسب‌ها: کالاهای ساخته شده, ارزش دســتمزد, تشــخیص و صلاحدید, واحدهــای بانکی, شرکت تضامنی...
نویسنده : بازدید : 33 تاريخ : يکشنبه 10 دی 1396 ساعت: 0:59